SİYASET

MHP’Lİ KILAVUZ’DAN ÇİFTÇİLERİN KREDİ BORÇLARININ FAİZLERİNİN SİLİNMESİ İÇİN KANUN TEKLİFİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Tarım Kredi Kooperatifleri ile T.C. Ziraat Bankası tarafından çiftçilere kullandırılan kredi borçlarının faiz ve fer'ilerinin silinmesi ile kredi asıl borç miktarlarının yapılandırılmasına dair TBMM Başkanlığına kanun teklifi sundu.

MHP’Lİ KILAVUZ’DAN ÇİFTÇİLERİN KREDİ BORÇLARININ FAİZLERİNİN SİLİNMESİ İÇİN KANUN TEKLİFİ

Kanun teklifinde, “Tarımsal üretimin günümüzde ciddi bir maddi boyutu bulunmaktadır. Mazot, tohum, gübre, sulama, elektrik gibi sayısız girdi maliyeti ülkemizin tarımsal üretiminin düşmesine neden olmakta; üreticilerimiz tarımsal etkinlik faaliyeti içinde mali olanaksızlıklarla uğraşmaktadır. Parçalanan araziler, fiyatlardaki dalgalanmalar, üretici ve tüketici arasında oluşan fiyat farkı ve kar marjı, arazilerin veriminin düşmesi, toprağın çoraklaşması, depolama, işleme ve ihracattan kaynaklı sorunların yanında üretim sürecinin maddi boyutu da tarımsal etkinliklerde çok önemli sorunlara yol açmakta; çiftçilerimiz girdi maliyetlerinin yanı sıra özellikle aldığı kredilerin geri ödemelerinde çok ciddi sorunlar yaşamaktadır.” denildi.

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Tarım Kredi Kooperatifleri ile T.C. Ziraat Bankası tarafından çiftçilere kullandırılan kredi borçlarının faiz ve fer'ilerinin silinmesi ile kredi asıl borç miktarlarının yapılandırılmasına dair için TBMM Başkanlığına kanun teklifi sundu.

TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifinde, “Ülke ekonomisinin can damarı olan tarımın kalkındırılması, tarımsal üretimin devamının sağlanması ve sosyal devlet ilkesi gereğince üreticilerimize destek ve teşvik verilmesi hem ülkemiz hem de üreticilerimiz adına hayati önem taşımaktadır. Bu kapsamda çiftçilerimizin Tarım Kredi Kooperatifleri ve Devlet bankalarından almış oldukları tarım kredilerinin geri ödemelerinde faizin ve tüm fer’i borçların silinmesi, geri ödemenin yalnızca anapara üzerinden yapılması ve borcun 36 eşit taksitte ödeneceği şeklinde yeniden yapılandırılması oldukça elzemdir. Vermiş olduğumuz bu kanun teklifi ile hem üreticilerimizi rahatlatacak, hem ülke ekonomisinin can damarı olan tarımsal üretimin devamlılığını sağlayacak hem de ülkemizin kalkınmasına katkı sunmuş olacağız.” denildi.

MHP’li Kılavuz’un kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“Tarım; ülke ekonomisinin temel yapı taşlarından biridir. Ülkemiz yüzyıllardan bu yana üreticilerimizin yapmış olduğu tarımsal etkinlikle ciddi bir üretim ekonomisi kurmuş durumdadır. Coğrafyası ve içinde bulunduğu iklim şartları ile Türkiye tarımsal üretime elverişli bir konumda bulunmaktadır. Birçok tarımsal ürün ülkemiz sınırları içerisinde yetişmekte; sayısız insan tarımsal etkinlikle hayatını idame ettirmektedir. Böylesine devasa bir ekonomik sektörün devamlılığının sağlanması adına çalışmalar yapılması, ülke ekonomisinde tarımsal etkinliğin payının yüksek olduğu Türkiye gibi ülkelerde hayati bir önem taşımaktadır. 

Tarımsal üretimin günümüzde ciddi bir maddi boyutu bulunmaktadır. Mazot, tohum, gübre, sulama, elektrik gibi sayısız girdi maliyeti ülkemizin tarımsal üretiminin düşmesine neden olmakta; üreticilerimiz tarımsal etkinlik faaliyeti içinde mali olanaksızlıklarla uğraşmaktadır. Parçalanan araziler, fiyatlardaki dalgalanmalar, üretici ve tüketici arasında oluşan fiyat farkı ve kar marjı, arazilerin veriminin düşmesi, toprağın çoraklaşması, depolama, işleme ve ihracattan kaynaklı sorunların yanında üretim sürecinin maddi boyutu da tarımsal etkinliklerde çok önemli sorunlara yol açmakta; çiftçilerimiz girdi maliyetlerinin yanı sıra özellikle aldığı kredilerin geri ödemelerinde çok ciddi sorunlar yaşamaktadır. Bu da tarımsal üretim yapan çiftçilerin toprağını terk etmesi, tarımsal etkinlik yapmaktan kaçınması gibi olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. 

Ülke ekonomisinin can damarı olan tarımın kalkındırılması, tarımsal üretimin devamının sağlanması ve sosyal devlet ilkesi gereğince üreticilerimize destek ve teşvik verilmesi hem ülkemiz hem de üreticilerimiz adına hayati önem taşımaktadır. Bu kapsamda çiftçilerimizin Tarım Kredi Kooperatifleri ve Devlet bankalarından almış oldukları tarım kredilerinin geri ödemelerinde faizin ve tüm fer’i borçların silinmesi, geri ödemenin yalnızca anapara üzerinden yapılması ve borcun 36 eşit taksitte ödeneceği şeklinde yeniden yapılandırılması oldukça elzemdir. Vermiş olduğumuz bu kanun teklifi ile hem üreticilerimizi rahatlatacak, hem ülke ekonomisinin can damarı olan tarımsal üretimin devamlılığını sağlayacak hem de ülkemizin kalkınmasına katkı sunmuş olacağız.”

MADDE GEREKÇELERİ

  

MADDE 1- Teklifimizin 1. Maddesi ile, Tarım Kredi Kooperatifleri ve T.C. Ziraat Bankası tarafından çiftçilere kullandırılan kredi borçlarının yeniden yapılandırılması, borca ilişkin tüm faiz ve fer’iler ile yargılama harç ve giderleriyle avukatlık ücretlerinin tamamen silinmesi, yalnızca anapara bedelinin tahsiline yönelik bir yeniden yapılandırma sağlanması ile buna ilişkin usul, esas ve ilkelerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

MADDE 2- Teklifimizin 2. Maddesi ile, Tarım Kredi Kooperatifleri ve T.C. Ziraat Bankası’nın iş bu kanunla düzenlenen yeniden yapılandırma nedeniyle doğan her türlü zararlarının, talep etmeleri halinde, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca ödenmesine dair usul ve esasların belirlenmesi amaçlanmıştır.

MADDE 3- Yürürlük maddesidir. 

MADDE 4- Yürütme maddesidir. 

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ İLE T.C. ZİRAAT BANKASI TARAFINDAN ÇİFTÇİLERE KULLANDIRILAN KREDİ BORÇLARININ FAİZ VE FER’İLERİNİN SİLİNMESİ İLE KREDİ ASIL BORÇ MİKTARLARININ YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

 

MADDE 1- (1) Tarım Kredi Kooperatifleri ile T.C. Ziraat Bankası’na kredi borcu olan çiftçiler, iş bu kanunun yayımı tarihinden itibaren 90 gün içinde borçlu oldukları Tarım Kredi Kooperatiflerine ve T.C. Ziraat Bankası’na müracaatta bulunarak kredi asıl alacakları ile faiz ve fer’ilerine ilişkin yeniden yapılandırma talebinde bulunabilirler.

(2) Yapılandırmaya müracaat tarihi esas alınarak, muaccel hale gelmiş olan kredi borçlarına ilişkin işlemiş tüm faizler silinir. 

(3) Kredi borcunun tahsiline yönelik olarak başlatılan hukuki yollar nedeniyle doğan dava harç ve masrafları ile avukatlık ücretleri, icra takip harç ve masrafları ile avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere tüm fer’i borçlar silinir.

(4) Toplam kredi borcunun yalnızca anaparasının tahsili maksadıyla, muaccel hale gelmiş kredi borçlarının anaparaları toplamının 36 eşit taksitte ve aylık dönemler halinde ödenmesi şeklinde yapılandırma tutanağı düzenlenir ve o tarih itibariyle borç, yeniden yapılandırılmış kabul edilir.

(5) Yapılandırma tutanağında belirlenen taksitlerin vadesinde ödenememesi yapılandırmayı ortadan kaldırmaz. Art arda 3 taksit bedelinin vadesinde ödenememesi halinde, ödenemeyen 3. taksit tarihinden sonra kalan borç toplamına yıllık yasal faiz işletilir.  

(6) Kredi borçlarının tahsili amacıyla, icra takibine ve/veya davaya maruz kalmış çiftçiler ve varsa kefilleri aleyhindeki icra takipleri ile davalar yapılandırma tarihi itibariyle durdurulmuş sayılır, bu husustaki keyfiyet Tarım Kredi Kooperatifleri veya T.C. Ziraat Bankası tarafından icra müdürlüğü ve/veya mahkemelere bir dilekçe ile ivedilikle bildirilir. Mezkur icra takipleri ve davalar nedeniyle çiftçilerin ve varsa kefillerinin banka hesapları, menkul ve gayrimenkul tüm mal varlıkları üzerindeki tedbirler ve hacizler kaldırılır. 

MADDE 2- Tarım Kredi Kooperatifleri ile T.C. Ziraat Bankası’nın iş bu kanunla düzenlenen yapılandırma nedeniyle doğan her türlü zararları, ödeme talebinde bulunulması halinde, ilgili mevzuatta belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçesinde yer alan ilgili harcama tertiplerinden gider kaydedilmek suretiyle ödenir.  

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.